Prihlásenie

Chemici vítajú schválenie zákona o environmentálnych záťažiach

 Chemici vítajú schválenie zákona o environmentálnych záťažiach

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR považuje prijatie zákona o environmentálnych záťažiach za prijateľný celospoločenský kompromis, ktorý umožní postupnú likvidáciu starých záťaží. Oceňuje pritom hlavne fakt, že štát je ochotný sa aktívne podieľať na ich likvidácii a preberie na seba zodpovednosť za záťaže, ktoré nemajú pôvodcu. Informoval o tom prezident ZCHFP SR Ing. Roman Karlubík, MBA.

 

,,Za najrizikovejšiu časť  pri realizácii tohto zákona naďalej považujeme nedostatok disponibilných finančných zdrojov, a to tak v podnikovej sfére,  ako aj v štátnom rozpočte. Súčasné turbulencie na európskych i svetových trhoch prinášajú riziká, ktorých rozsah a dopad  dnes nevie nik odhadnúť. Preto aj tempo odstraňovania starých záťaží bude musieť byť podriadené tomu, aby nebola ohrozená konkurencieschopnosť firiem a zamestnanosť v nich. Verejnosť sa preto musí pripraviť na to, že celý proces likvidácie starých záťaží bude dlhodobý a náročný po mnohých stránkach. Dôležité je, že existuje zákonný rámec, ktorý umožňuje začať túto náročnú úlohu“, konštatoval R. Karlubík.

 

 Dodal, že publikované odhadované celkové výdavky, vyplývajúce zo zavedenia právnej úpravy nového zákona, vo výške 487 miliónov eur, sú skôr spodnou hranicou a skutočná celková suma sa môže od nej značne líšiť.  Dôležité však je, že sa pri tomto odhade počíta s tým, že 84 percent bude pokrytých z verejných zdrojov a 16 percent bude pochádzať zo súkromných zdrojov. Prijatie zákona umožní aj čerpanie eurofondov, z ktorých by malo pochádzať vyše 116 miliónov Eur. Ďalších takmer 300 miliónov Eur by od roku 2013 do roku 2027 malo prísť zo štátneho rozpočtu.

 

 Podľa odhadov, sa na Slovensku nachádza asi 30‑tisíc starých environmentálnych záťaží, ktoré spadajú pod novoprijatý zákon a vyše 1 800 z nich je nebezpečných. Ide napríklad o odkaliská, staré skládky chemických odpadov, či areály priemyselných podnikov pochádzajúcich ešte z čias socializmu.

 

ZCHFP SR v súčasnosti reprezentuje 57 členských subjektov, v ktorých pracuje viac ako 12 000 pracovníkov. Treba však zdôrazniť, že ZCHFP SR pracuje tak, že úžitok z jeho činnosti majú aj chemické firmy, ktoré nie sú jeho členmi.

V celom odvetví chémie  podniká 186 firiem s počtom zamestnancov viac ako 20.      V chemickom odvetví na Slovensku k 30. septembru  2010 pracovalo 34 771 ľudí. Výroba chemikálií a chemických výrobkov patrí, v rámci spracovateľského priemyslu, medzi strategické odvetvia v priemysle SR. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá, pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie v rámci samotného odvetvia, ďalej výrobky pre potreby mnohých iných odvetví hospodárstva, vrátane finálnych výrobkov pre obyvateľstvo.

Nehlasované