Prihlásenie

Čo je to faktúra a fakturácia

 

Faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry. Fakturáciou teda rozumieme činnosť spojenú s prijímaním, vystavovaním a spracovaním faktúr. V podvojnom účtovníctve sa najčastejšie na to využíva nejaký ekonomický softvér, ktorý túto činnosť veľmi uľahčuje. Faktúrovať sa môžu samozrejme len činnosti, ktoré sú predmetom podnikateľskej činnosti. V opačnom prípade ide o neoprávnené podnikanie. Faktúra musí taktiež spĺňať určite náležitosti, tie sa líšia podľa toho či podnikateľ je alebo nie je platcom DPH. Ak platcom DPH nie je, faktúra musí spĺňať následovne náležitosti:

  • označenie účtovného dokladu

  • dátum vyhotovenia účtovného dokladu

  • obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov

  • peňažná suma alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjdrenie množstva

  • podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpis osoby zodpovednej za účtovníctvo

  • dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je totožný s dátumom vyhotovenia účtovného dokladu

 

 

Nehlasované